K personalizaci obsahu a fungování uživatelského prostředí našich stránek používáme soubory cookies.
Pro více informací a možností navštivte naše Zásady cookies.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány v souladu s §1751 a dalšími relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“) v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále také jako „obchodní podmínky“).

 

1.  Společnost

 

Společnost Nakladatelství ÚMÚN s.r.o., IČO: 631 46 711, se sídlem: Liberec 30, Nad Školou 1289, PSČ 463 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9253, kontakty: tel. +420 485 161 712, email: umun@umun.cz (dále jen „UMÚN“ nebo „Prodávající“), je společností, jejíž hlavní činností je vyhledávání umělců s tělesným postižením malujících ústy a nohama a poskytování podpory těmto malířům. Mimo jiné zprostředkovává kontakt umělců s celosvětovým sdružením, které posuzuje uměleckou úroveň jejich tvorby a jejich výtvory (dále jen „produkt“) rozesílá poštou na základě jednotlivých objednávek jednotlivým objednatelům (dále jen „Klient“) a provozuje internetové stránky www.umun.cz (dále jen „web“).

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah meziUMÚN jakožto prodávajícím a Klientem jakožto kupujícím, který prostřednictvím webu či telefonicky objednal konkrétní produkt. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

Níže uvedené podmínky platí pro Klienty, přičemž ustanovení plynoucí z ochrany spotřebitele se pro Klienty, neužijí v případě, kdy jako spotřebitel v tomto smluvním vztahu nevystupují.

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro zúčastněné strany závazné. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

 

 

2.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1.  Způsob objednání produktu

 

a)  Web obsahuje seznam produktů nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených produktů. Ceny nabízených produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a ceny těchto produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

b)  K ceně produktů je dále připočteno poštovné, a to dle dodacích podmínek uvedených dále.

c)  Prodávající vyžaduje od Klienta uvést v  objednávce pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel uzavření kupní smlouvy a dodání produktu. Poskytnuté údaje jsou použity pouze pro účely Prodávajícího k realizaci objednávky a je s nimi nakládáno výlučně v souladu s právními předpisy (zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a Zásadami ochrany osobních údajů“.

d)  Klient odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou také nedílnou součástí kupní smlouvy, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky či uzavření smlouvy.

e)  Ve smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek, potom tato odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

f)  Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Klient Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaslat objednávku“.

g)  Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“). Doručením tohoto přijetí je uzavřena kupní smlouva.

h)  Klient bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

i)  V případě, že je produkt, na nějž se objednávka vztahuje vyprodán, či jej není z jiných důvodů možné Klientovi poskytnout, Prodávající Klienta informuje na jím sdělené kontaktní údaje o této skutečnosti. Klient má v takovém případě možnost objednávku zrušit či vybrat produkt jiný.

j)  Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Klientovi produkty uvedené v objednávce v termínu dle těchto obchodních podmínek. Produkty jsou Klientovi poskytovány dodáním produktů na místo uvedené v objednávce.

k)  Klient se zavazuje produkty od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu produktu uvedenou v objednávce, a to na základě výzvy zaslané společně s produktem.

l)  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny produktu, není Prodávající povinen dodat Klientovi produkt za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Klientovi bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.7 těchto obchodních podmínek.

m)  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Na takové produkty se vztahují zákonná ustanovení upravující darovací smlouvu.

n)  V případě, že klient provede objednávku telefonicky, vztahují se na něj výše uvedená ustanovení přiměřeně povaze, kdy je kupní smlouva uzavřena potvrzením elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta, kterou telefonicky sdělil.

 

 

2.2.  Odstoupení od smlouvy

 

a)  Klient může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu formou dopisu či emailem (z adresy, uvedené ve smlouvě), konkrétně doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla ÚMÚN či na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích v čl. 1. obchodních podmínek a na Webu, pro rychlejší zrušení je možné zvolit telefonní hovor na číslo uvedené v čl. 1. obchodních podmínek a následně zaslat email či doporučený dopis.

b)  UMÚN potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu písemně na poštovní adresu či na emailovou adresu Klienta přijetí informace o odstoupení.

c)  V případě takového odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být Prodávajícímu zasláno na jeho adresu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu jeho sídla doporučenou zásilkou. Produkt musí být prodávajícímu vrácen nepoškozený a neopotřebený a, je-li to možné, v původním obalu. Klient spolu s vráceným produktem zašle Prodávajícímu kopii dodacího listu či faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Klienta.

d)  Prodávající vrátí Klientovi všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Klient poskytl.

e)  Jestliže Klient zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání produktu, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Klientovi náklady na dodání produktů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktů.

f)  Klient bere na vědomí, že pokud budou produkty jím vrácené poškozeny, opotřebeny či částečně spotřebovány, vzniká Prodávajícímu vůči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

g)  Při zasílání je Klient povinen produkt zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za produkty poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

h)  Náklady spojené s dodáním produktu zpět na adresu Prodávajícího hradí Klient. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením produktů na kupní cenu, která má být Klientovi vrácena

 

 

3.  Dodací a platební podmínky

 

a)  Společně s kupní cenou je Klient povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.

b)  Kupní cena je splatná do 14 dnů od převzetí produktu.

c)  Klient má možnost uhradit kupní cenu následujícími způsoby:

-  platba prostřednictvím složenky

-  platba bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího

d)  V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Klient povinen při placení kupní ceny uvádět variabilní symbol platby.

e)  Pokud Klient požaduje vystavení daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, uvede to v průběhu objednávání v příslušných sekcích nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Klientovi a přiloží ji k zasílanému produktu nebo ji v případě požadavku Klienta po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Klienta. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

f)  Dodáním produktu podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení produktů Klientovi v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí produktu Klientem se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat produkt ze strany Prodávajícího.

g)  Při převzetí produktu je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalu produktu a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí produktů.

h)  Vlastnické právo k produktu přechází na Klienta okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

i)  Náklady na dodání produktů v rámci České republiky podle aktuálního ceníku dopravce, kterým je Česká pošta, s.p.

j)  V případě, že Klient produkt nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním produktu a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Klientem vzniknou. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutné produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit náklady s tím spojené.

 

4.  Nakládání s osobními údaji

 

Všechny osobní údaje poskytnuté Klientem Prodávajícímu budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s platnými právními předpisy České republiky a relevantními předpisy Evropských společenství.

 

Klient má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, tyto je oprávněn měnit či doplňovat, písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a další práva mu náležející v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

5.  Reklamační řád

 

a)  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad produktů a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

b)  Prodávající odpovídá Klientovi za to, že produkt je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že produkt má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití produktu uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c)  Klient má právo uplatnit právo z vadného plnění (tzv. „reklamace“) v zákonem dané lhůtě, tj. 24 měsíců.

d)  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být produkt používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Klient právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Klient právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Klient právo na výměnu produktu, na přiměřenou slevu z ceny produktu anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Klient před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí produktu, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Neodstoupí-li klient od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Klient má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nový produkt věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Prodávajícímu působilo značné obtíže.

e)  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, uplatňuje Klient u Prodávajícího na adrese Nakladatelství ÚMÚN s.r.o., IČO: 631 46 711, se sídlem: Liberec 30, Nad Školou 1289, PSČ 463 11.

f)  Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Klientem nedohodnou jinak.

g)  Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy byl produkt doručen na adresu Prodávajícího.

h)  Uplatňovat vady není možné tam, kde byly způsobeny opotřebením produktu způsobeným jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou produktu nebo nesprávným skladováním.

i)  Při zasílání je Klient povinen produkt zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. K produktu je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení.

 

6.  Závěrečná ustanovení

 

a)  Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

b)  Všechny spory a neshody smluvních stran vyplývající ze vztahu vzniklého na základě smlouvy budou řešeny způsobem stanoveným platnými právními předpisy České republiky. Klient bere na vědomí, že v případě sporu mezi Prodávajícím a Klientem lze řešit vzniklý spor přímo s Prodávajícím dohodou, případně dále mimosoudní cestou. V takovém případě Klient může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, tel. 296 366 360, email: adr@coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze Klient, který je fyzickou osobou, která jedná ve vztahu k podnikateli – Prodávajícímu, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem. Návrh na zahájení řešení sporu může Klient podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u Prodávajícího poprvé. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt zde.

c)  Prodávající se zavazuje usilovat v případě sporu s Klientem o jeho mimosoudní řešení v případě, že Klient uvedené výslovně neodmítne.

d)  Prodávající uskutečňuje svoji činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Kontrolu jeho činnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, na který se Klient rovněž může obrátit v případě sporu s Prodávajícím.

e)  Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Každá takováto změna nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění novelizovaných obchodních podmínek na Webu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2018

 

V Liberec, dne 1. 9. 2018