K personalizaci obsahu a fungování uživatelského prostředí našich stránek používáme soubory cookies.
Pro více informací a možností navštivte naše Zásady cookies.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1.   Základní ustanovení

1.   Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") upravují, jakým způsobem nakládá společnost Nakladatelství ÚMÚN s.r.o., IČO: 631 46 711, se sídlem: Liberec 30, Nad Školou 1289, PSČ 463 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9253 (dále jen jako "Společnost" nebo "My") s Vašimi údaji a informují o zásadách ochrany Vašeho soukromí.

 

2.   Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se snažíme Vás co nejpřesněji a transparentně informovat o tom:

   za jakým účelem a na základě jakého právního základu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

   jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat

   jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

   jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

   komu mohou být Vaše osobní údaje předány

   jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

V případě, že budete potřebovat jakékoliv další vysvětlení, rádi Vám sdělíme podrobnosti. S Vaší žádosti se můžete obrátit na naši infolinku na umun@umun.cz.

 

3.   Tyto Zásady se vztahují na:

   zpracování osobních údajů, které v souvislosti s využíváním námi provozovaných webových stránek www.umun.cz (dále jen „Web“)

   zpracování osobních údajů, které provádíme během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace

   zpracování osobních údajů, které provádíme během trvání obchodního vztahu s Vámi a s našimi dodavateli

   zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností

   zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti

 

2.   Účel zpracování údajů a právní základ zpracování

1.   Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se liší na základě účelu zpracování. Osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

a.   poskytování služeb a plnění smlouvy

-   Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat naše zboží či služby dle Vašich objednávek na Webu

-   Vždy vyžadujeme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné, abychom mohli splnit Vaši poptávku a splnit to, k čemu jsme se smlouvou s Vámi zavázali. Bez těchto údajů bychom Vám nemohli služby či zboží poskytnout a následkem by mohla být nemožnost uzavření smlouvy, jejího plnění.

-   Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.

b.   plnění právních povinností

-   Vaše údaje zpracováváme zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.

c.   poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek

-   Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací na základě Vámi uděleného souhlasu.

-   Po udělení takového souhlasu Vás budeme moci prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace kontaktovat a Vy tak získáte požadované informace

-   Pokud nám udělíte tento souhlas, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese sídla Společnosti, e-mailem na umun@umun.cz nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, která Vám bude za tímto účelem zaslána.

-   Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

d.   ochrana oprávněného zájmu Společnosti

-   Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování naší Společnosti, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání našich právních nároků.

-   Kromě výše uvedeného můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro Vaší identifikaci ve smyslu zákona některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.

 

3.   Rozsah zpracování osobních údajů

1.   Pro poskytování zboží a služeb naší Společností za výše uvedenými účely od Vás můžeme požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající se Vás, Vaší společnosti či osob. Jedná se zejména o tyto údaje:

   jméno a příjmení

   adresa

   telefonní číslo

   e-mailová adresa

   číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje

   název obchodní firmy

   identifikační nebo daňové identifikační číslo

   další údaje, které souvisejí s konkrétní objednávkou

   v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracováváme za účelem splnění evidenčních povinností o udělení Vašeho souhlasu s těmito Zásadami také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán

2.   Pro poskytování právních novinek, tipů a marketingových nabídek od Vás můžeme požadovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména:

   jméno a příjmení

   adresa

   telefonní číslo

   e-mailová adresa

   název obchodní firmy

   v případě vyplnění a odeslání webového formuláře nebo přihlášení k odběru některého z marketingových kanálů zpracováváme za účelem splnění evidenčních povinností o udělení Vašeho souhlasu s těmito Zásadami také datum a čas odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán.

 

4.   Způsob zpracování osobních údajů

1.   Ke zpracování Vašich osobních údajů vždy přistupujeme s maximální obezřetností a dbáme na jejich neustálou ochranu. Využíváme např. šifrovací technologie, elektronické zabezpečení prostor, SSL certifikáty pro ochranu údajů zadaných prostřednictvím webových formulářů a dalších systémů s přístupovými hesly. Vaše údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům. Vaše osobní data zpracováváme v listinné podobě i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.

2.   V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

 

5.   Doba, po kterou budeme Vaše údaje zpracovávat

1.   Vaše osobní údaje se obecně snažíme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých našich dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality našich služeb.

2.   Vaše osobní údaje získané v souvislosti s plněním ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy, plnění povinností z ní plynoucích poté po dobu maximálně tří let a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii) Pokud společně neuzavřeme smlouvu a nedojde k poskytnutí služby či zboží na základě Vaší poptávky a Vašich požadavků, Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 1 roku a dále dle povinností stanovených právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních, evidenčních a zákona o advokacii).

3.   Vaše osobní údaje získané v souvislosti s plněním právních povinností zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

4.   Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu v souvislosti s poskytováním novinek, tipů a marketingových nabídek zpracováváme a využíváme ke stanovenému účelu do odvolání souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a zažádat o vymazání údajů či jejich aktualizaci.

5.   Vaše osobní údaje získané v souvislosti s ochranou oprávněného zájmu Společnosti zpracováváme maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, a nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší.

 

6.   Přístup k Vašim osobním údajům a příjemci

1.   Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, a osobám, které s námi spolupracují a také případně poskytovatelům nezbytných služeb na základě uzavřených zpracovatelských smluv, které splňují podmínky Nařízení GDPR tak, či subjekty, kterým byla udělena případná výjimka z povinnosti mít uzavřenu zpracovatelskou smlouvu, aby byly Vaše údaje v bezpečí, vždy však pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního důvodu.

2.   Mezi případné další subjekty, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy, patří zejména poskytovatelé poštovních řešení, serverových, cloudových, CRM a dalších IT řešení, poskytovatelé advokátních systémů a poskytovatelé účetních a daňových služeb, poskytovatelé marketingových a komunikačních řešení.

 

 

7.   Zpracování osobních údajů třetích osob

1.   V některých případech můžeme zpracovávat i osobní údaje třetích osob, a to v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobní údajů.

 

8.   Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

1.   Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte jako subjekt údajů následující práva:

a.   právo na přístup k osobním údajům

i.   Toto právo znamená, že od nás kdykoliv můžete požadovat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracováváme, máte právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a můžete žádat kopii těchto údajů.

b.   právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

i.   Toto právo znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Takový požadavek provedeme bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na naše aktuální technické možnosti.

c.   právo na výmaz

i.   Toto právo znamená, že v případě, že nás požádáte, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.

d.   právo na omezení zpracování osobních údajů

i.   Toto právo znamená, že nás můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme a nebo provedeme jiné úkony zpracování, které Vám zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.

e.   právo na přenositelnost údajů

i.   Toto právo znamená, že nás můžete požádat, abychom osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, předaly třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebudeme moci vyhovět.

f.   právo vznést námitku

i.   Toto právo znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznesete námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku nejprve vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebudeme moci vyhovět.

g.   právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

i.   V případě, že nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti a uplatnění výkonu práva, máte právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.

h.   právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jste jej poskytli

i.   Odvolat souhlas můžete kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na odkaz v emailu, kterým jste jej udělili, písemně na adrese Nakladatelství UMÚN s.r.o., Nad Školou 1289, 463 11 Liberec 30 nebo na elektronické adrese umun@umun.cz či telefonicky na čísle 485 161 712.

2.   V případě zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakovaných žádostí můžeme v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

 

9.   Závěr

1.   Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální verzi vždy najdete na http://umun.cz/?zasady-ochrany-osobnich-udaju,92